Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.
Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom.

Świadczymy usługi w zakresie:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
– prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
– prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
– ewidencji ryczałtu,
– pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
– wyprowadzania zaległości.
Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
– opracowanie zasad polityki rachunkowości,
– opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
– dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
– ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
– ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
– sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
– sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
– sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
– sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
– zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
– sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
– monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:
– opracowanie zasad polityki rachunkowości,
– opracowanie zakładowego planu kont,
– dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
– naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
– rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
– sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
– zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
– sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
– monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:
– dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
– prowadzimy ewidencje wyposażenia,
– sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
– ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
– prowadzimy ewidencje VAT,
– sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
– przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
– sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
– sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
– prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
– prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
– prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
– prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
– prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
– prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
– sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
– sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
– sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
– przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Ponadto oferujemy:
– doraźne porady prawne,
– zakładanie i rejestrację spółek handlowych oraz fundacji, stowarzyszeń,
– pomoc w wyborze formy opodatkowania;
– sporządzanie umów oraz pism procesowych